Có 1 kết quả:

suì liè

1/1

suì liè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to disintegrate
(2) to shatter into small pieces