Có 1 kết quả:

suì zuàn

1/1

suì zuàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) small diamonds
(2) melee (small diamonds used in embellishing mountings for larger gems)
(3) splints (sharp-pointed diamond splinters)
(4) clatersal (small diamond splints from which diamond powder is produced by crushing)