Có 1 kết quả:

bēi tíng

1/1

bēi tíng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

pavilion housing a stele

Một số bài thơ có sử dụng