Có 1 kết quả:

wǔ fū

1/1

wǔ fū

phồn thể

Từ điển phổ thông

(một thứ đá giống ngọc)

Một số bài thơ có sử dụng