Có 1 kết quả:

dié zi

1/1

dié zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) saucer
(2) small dish
(3) CL:盤|盘[pan2]