Có 1 kết quả:

bì luó chūn

1/1

bì luó chūn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

biluochun or pi lo chun, a type of green tea grown in the Dongting Mountain region near Lake Tai 太湖[Tai4 Hu2], Jiangsu