Có 1 kết quả:

shuò dà

1/1

shuò dà

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) big
(2) huge
(3) massive

Một số bài thơ có sử dụng