Có 1 kết quả:

shuò dà wú péng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) immense
(2) enormous

Một số bài thơ có sử dụng