Có 1 kết quả:

shuò guǒ lěi lěi

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) heavily laden with fruit
(2) fertile (of trees)
(3) many noteworthy achievements