Có 1 kết quả:

pèng zhuàng zào shān

1/1

pèng zhuàng zào shān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) collisional orogeny
(2) mountain building as a result of continents colliding