Có 1 kết quả:

jiǎn jī hù bǔ pèi duì ㄐㄧㄢˇ ㄐㄧ ㄏㄨˋ ㄅㄨˇ ㄆㄟˋ ㄉㄨㄟˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

complementary base pairing e.g. adenine A 腺嘌呤 pairs with thymine T 胸腺嘧啶 in DNA