Có 1 kết quả:

jiǎn xìng chén wù

1/1

Từ điển Trung-Anh

alkali fumes