Có 1 kết quả:

tàn yuán zǐ

1/1

tàn yuán zǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

carbon atom