Có 1 kết quả:

tàn qīng huà hé wù

1/1

Từ điển Trung-Anh

hydrocarbon