Có 1 kết quả:

tàn gé lí

1/1

tàn gé lí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

carbon sequestration