Có 1 kết quả:

què dìng xiào yìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

deterministic effect