Có 1 kết quả:

niǎn suì

1/1

niǎn suì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to pulverize
(2) to crush