Có 1 kết quả:

lěi luò dà fāng

1/1

lěi luò dà fāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to be generous in the extreme (idiom)