Có 1 kết quả:

kè tóu rú dǎo suàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. to kowtow like grinding garlic (idiom)
(2) fig. to pound the ground with one's head