Có 1 kết quả:

kē kē

1/1

kē kē

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(onom.) knocking