Có 1 kết quả:

kē kē bā bā

1/1

kē kē bā bā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) stammering
(2) stuttering
(3) not speaking fluently