Có 1 kết quả:

kē ke bàn bàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) bumpy (of a road)
(2) limping (of a person)