Có 1 kết quả:

kē xī gài

1/1

kē xī gài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(dialect) knee