Có 3 kết quả:

tuán ㄊㄨㄢˊtuó ㄊㄨㄛˊzhuān ㄓㄨㄢ

1/3

tuán ㄊㄨㄢˊ

phồn thể

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Gạch nung (vật liệu xây cất). § Cũng viết là “chuyên” 甎.
2. (Danh) Vật thể có hình như viên gạch. ◎Như: “trà chuyên” 茶磚 bánh trà (trà nén thành miếng), “kim chuyên” 金磚 thỏi vàng, đỉnh vàng.

tuó ㄊㄨㄛˊ

phồn thể

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Gạch nung (vật liệu xây cất). § Cũng viết là “chuyên” 甎.
2. (Danh) Vật thể có hình như viên gạch. ◎Như: “trà chuyên” 茶磚 bánh trà (trà nén thành miếng), “kim chuyên” 金磚 thỏi vàng, đỉnh vàng.

zhuān ㄓㄨㄢ

phồn thể

Từ điển phổ thông

gạch đã nung chín

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Gạch nung (vật liệu xây cất). § Cũng viết là “chuyên” 甎.
2. (Danh) Vật thể có hình như viên gạch. ◎Như: “trà chuyên” 茶磚 bánh trà (trà nén thành miếng), “kim chuyên” 金磚 thỏi vàng, đỉnh vàng.

Từ điển Trần Văn Chánh

Gạch (để xây nhà).

Từ điển Trần Văn Chánh

① Như 甎 (bộ 瓦);
② Bánh, viên.【磚茶】chuyên trà [zhuanchá] Chè bánh.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 甎

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Một lối viết của chữ Chuyên 甎.

Từ điển Trung-Anh

(1) brick
(2) CL:塊|块[kuai4]

Từ ghép 27