Có 1 kết quả:

mó zuǐ pí zi

1/1

mó zuǐ pí zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to wear out the skin of one's teeth (idiom); pointlessly blather
(2) to talk incessant nonsense
(3) blah blah