Có 1 kết quả:

mó liào

1/1

mó liào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

abrasive material