Có 1 kết quả:

mó liàn

1/1

mó liàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

see 磨練|磨练[mo2 lian4]