Có 1 kết quả:

mó pò kǒu shé

1/1

mó pò kǒu shé

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

incessant complaining