Có 1 kết quả:

mó liàn ㄇㄛˊ ㄌㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to temper oneself
(2) to steel oneself
(3) self-discipline
(4) endurance