Có 1 kết quả:

mò dòu fu

1/1

mò dòu fu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to grumble
(2) to chatter away incessantly