Có 1 kết quả:

ài nán

1/1

ài nán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) inconvenient
(2) difficult for some reason
(3) to find sth embarrassing