Có 1 kết quả:

kuàng wù zhì

1/1

kuàng wù zhì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

mineral, esp. dietary mineral