Có 1 kết quả:

shì lì

1/1

shì lì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to illustrate
(2) typical example