Có 1 kết quả:

shì wēi

1/1

shì wēi

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

thị uy, ra oai

Từ điển Trung-Anh

(1) to demonstrate (as a protest)
(2) a demonstration
(3) a military show of force