Có 1 kết quả:

shì bō qì

1/1

shì bō qì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) oscillograph
(2) oscilloscope