Có 1 kết quả:

lǐ bīn

1/1

lǐ bīn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) protocol
(2) official etiquette