Có 1 kết quả:

shè huì fú wù

1/1

Từ điển Trung-Anh

social security (pensions, medical insurance)