Có 1 kết quả:

shè huì huán jìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) milieu
(2) social environment