Có 1 kết quả:

shè bǎo

1/1

shè bǎo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) social insurance
(2) abbr. for 社會保險|社会保险