Có 1 kết quả:

shè huì

1/1

shè huì

phồn thể

Từ điển phổ thông

xã hội

Từ điển Trung-Anh

(1) society
(2) CL:個|个[ge4]

Một số bài thơ có sử dụng