Có 1 kết quả:

shè huì zhǔ yì

1/1

Từ điển Trung-Anh

socialism