Có 1 kết quả:

Shè huì Zhǔ yì Jiào yù Yùn dòng

1/1

Từ điển Trung-Anh

Socialist Education Movement (1963-66), formal name of the Four Cleanups Movement 四清運動|四清运动[Si4 qing1 Yun4 dong4]