Có 1 kết quả:

shè huì huà

1/1

shè huì huà

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) socialization
(2) to socialize
(3) to fit into society
(4) to train sb for society