Có 1 kết quả:

shè huì mín zhǔ

1/1

Từ điển Trung-Anh

social democracy