Có 1 kết quả:

Zǔ guó Hé píng Tǒng yī Wěi yuán huì

1/1

Từ điển Trung-Anh

Committee for Peaceful Reunification of the Fatherland (North Korean)