Có 1 kết quả:

zǔ fén

1/1

zǔ fén

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

ancestral tomb