Có 1 kết quả:

zǔ fù mǔ

1/1

zǔ fù mǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

paternal grandparents