Có 1 kết quả:

zǔ fù bèi

1/1

zǔ fù bèi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

people of one's grandparents' generation