Có 1 kết quả:

zǔ jí

1/1

zǔ jí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) ancestral hometown
(2) original domicile (and civil registration)