Có 1 kết quả:

qū tán yào

1/1

qū tán yào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

medicine to dispel phlegm (TCM)